ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá v rámci svojej činnosti produkuje odpad, je povinná tento odpad zakategorizovať, zhromažďovať vytriedený podľa druhov a zneškodňovať tento odpad v súlade so zákonom o odpadoch.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

PONÚKAME

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

analýza stavu vo firme

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

zatriedenie vznikajúcich odpadov podľa Katalógu odpadov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vedenie evidencie odpadov (elektronicky)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie plánu havarijných opatrení pre odpadové hospodárstvo

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odborný dozor pri plnení podmienok vydaných súhlasov a dodržiavaní legislatívnych termínov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

návrh systému odpadového hospodárstva – zhromažďovanie, skladovanie odpadov, označovanie nádob

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia - výber vhodných zberných nádob a havarijných prostriedkov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

školenie zamestnancov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo pri výbere vhodného odberateľa odpadov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

sledovanie zmien v legislatíve odpadového hospodárstva a ich aplikácia vo firme

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Vypracovanie žiadostí o vydanie súhlasu podľa § 97 zákona o odpadoch, napr.:

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu,

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia.

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

Problematika rozšírenej zodpovednosti sa týka spoločností, ktoré vyrábajú alebo dovážajú zo zahraničia výrobky balené v obaloch, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie, akumulátory, vozidlá a pneumatiky.

Ponúkame:

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

komplexné poradenstvo v tejto oblasti

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

audit plnenia legislatívnych požiadaviek v tejto oblasti

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odporučenie oprávnených organizácií pre vyhradené prúdy odpadov

 CHCETE VEDIEŤ VIAC? 

 Napíšte nám!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre EKOVIB s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.