WASTE MANAGEMENT

Every juridical as well as natural person – businessman, who produces waste
as a secondary part of his business activities, must categorize this waste,
collect it sorted by species and dispose of it in accordance with the Waste Act.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

WE OFFER

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

analýza stavu vo firme

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

zatriedenie vznikajúcich odpadov podľa Katalógu odpadov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vedenie evidencie odpadov (elektronicky)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie plánu havarijných opatrení pre odpadové hospodárstvo

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odborný dozor pri plnení podmienok vydaných súhlasov a dodržiavaní legislatívnych termínov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

návrh systému odpadového hospodárstva – zhromažďovanie, skladovanie odpadov, označovanie nádob

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia - výber vhodných zberných nádob a havarijných prostriedkov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

školenie zamestnancov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo pri výbere vhodného odberateľa odpadov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

sledovanie zmien v legislatíve odpadového hospodárstva a ich aplikácia vo firme

Vypracovanie žiadostí o vydanie súhlasu podľa § 97 zákona o odpadoch, napr.:

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu,

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia.

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY

The topic of extended responsibility refers to companies that produce or import
products being wrapped in different packages, non – packaging products,
electric devices, batteries, accumulators, vehicles and tyres.

We offer:

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

komplexné poradenstvo v tejto oblasti

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

audit plnenia legislatívnych požiadaviek v tejto oblasti

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odporučenie oprávnených organizácií pre vyhradené prúdy odpadov

DO YOU WANT TO KNOW MORE?

Write us!

© 2024 All rights reserved for EKOVIB, Ltd.
Select your privacy settings to continue. Please read our privacy policy and cookie policy for more information.