WATER MANAGEMENT

Every juridical as well as natural person – businessman, who disposes of liquid pollutants such as oils, emulsions, paints, fuels and so on, as part of his business activities, must follow the Water Act.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

WE OFFER

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

výkon funkcie vodohospodára

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadostí vyplývajúcich zo zákona o vodách

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie prevádzkových poriadkov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia - výber vhodných havarijných prostriedkov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odporučenie nakladania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami v zmysle požiadaviek zákona o vodách

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odborný dozor pri plnení podmienok vydaných súhlasov a dodržiavaní legislatívnych termínov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

návrh systému odpadového hospodárstva – zhromažďovanie, skladovanie odpadov, označovanie nádob

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia - výber vhodných zberných nádob a havarijných prostriedkov

DO YOU WANT TO KNOW MORE?

Write us!

© 2024 All rights reserved for EKOVIB, Ltd.
Select your privacy settings to continue. Please read our privacy policy and cookie policy for more information.