WATER MANAGEMENT

Every juridical as well as natural person – businessman, who disposes of liquid pollutants such as oils, emulsions, paints, fuels and so on, as part of his business activities, must follow the Water Act.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

WE OFFER

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

výkon funkcie vodohospodára

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadostí vyplývajúcich zo zákona o vodách

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie prevádzkových poriadkov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia - výber vhodných havarijných prostriedkov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odporučenie nakladania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami v zmysle požiadaviek zákona o vodách

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odborný dozor pri plnení podmienok vydaných súhlasov a dodržiavaní legislatívnych termínov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

návrh systému odpadového hospodárstva – zhromažďovanie, skladovanie odpadov, označovanie nádob

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia - výber vhodných zberných nádob a havarijných prostriedkov

DO YOU WANT TO KNOW MORE?

Write us!

© 2020 All rights reserved for EKOVIB, Ltd.
We use cookies for analytics and to improve your experience, as explained in our cookie policy. You accept our use of cookies by closing this message box or continuing to use our site.You can read our cookie policy here.